Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser Cocktails

Gældende fra 1.4.2020


in-action cocktails salgs- og leveringsbetingelser kan løbende ændres. Derfor er det vigtigt, at du altid gennemlæser vores betingelser, når du modtager en ordrebekræftelse fra os.

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren (herefter kaldet in-action cocktails) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.


Betingelserne gælder for levering af cocktailbarer bl.a. – men ikke begrænset til – fester, messer, konferencer, kundearrangementer, medarbejderarrangementer m.v.


Tilbud og ordreaftale
1. Tilbud er bindende for in-action cocktails i 14 dage fra tilbuddets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

2. Aftale er indgået, når bestillerens skriftlige accept – herunder også pr. e-mail – er modtaget af in-action cocktails.

Pris
1. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms. til erhvervskunder og inkl. moms til privatkunder.

2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er in-action.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på faktureringsdatoen gældende valutakurs i danske kroner. in-action cocktails forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Levering
1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser på grund af force majeure således blandt andet men ikke udelukkende uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.v.

2. Ved disse forsinkelser er aftalen bindende, som om arrangementet er gennemført

3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af in-action cocktails leveringsforpligtelser fordyres, er in-action.dk forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af in-action cocktails beregnede merpris.

Betaling
1. Ved indgåelse af aftale faktureres 1. rate på 50 % af den samlede pris. 2. rate på 50 % af den samlede pris faktureres 14 dage før gennemførelse af 1. del af ordren. Hvis ordren accepteres mindre end 14 dage til afholdelse af 1. del af ordren faktureres hele beløbet ved accept af ordren.

2. Betaling sker senest på den dato, der på fakturaen angives som sidste rettidige betalingsdag.

3. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

4. Hvis beløbet ikke er indbetalt som aftalt har in-action cocktails ret til at ophæve aftalen og samtidig pålægge bestilleren at betale faktiske omkostninger samt in-action cocktails fortjeneste. En ophævelse af aftalen meddeles skriftligt til bestilleren.

Annulering og ændring
Hvis kunden efter accept af ordren annullerer eller ændrer ordren gælder følgende betingelser:

1. Ved annullering af ordren op til 14 dage før gennemførelse af ordren, betaler kunden 50% af den samlede ordres pris

2. Ved annullering af ordren senere end 14 dage før ordrens gennemførelse, betaler kunden 100% af den samlede ordres pris

3. Ved nedjustering af antal deltager senere end 14 dage før ordrens gennemførelse, betaler kunden 100% ad den samlede ordres pris.

Ejendomsret, ophavsret m.v
1. Ophavsretten til de af in-action cocktails udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører in-action cocktails og må ikke uden in-action cocktails godkendelse overlades til tredjemand jf. “Lov om ophavsret”.

Forsinkelse
1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

2. I tilfælde af at bestilleren nægter at modtage leverancen eller ikke har mulighed derfor, er in-action cocktails berettiget til at hæve aftalen og kræve betaling som om arrangementet er gennemført

Mangler
1. in-action cocktails har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i digitale informationer og lignende.

2. Bestilleren er ansvarlig for straks – når bestilleren bliver opmærksom på mangler – at reklamere over mangler. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. in-action cocktails er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

3. in-action cocktails hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer andet til leverancen.

Ansvar
1. in-action cocktails har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager in-action cocktails sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren in-action cocktails skadesløs for et sådant ansvar. in-action cocktails erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endeligt bæres af bestilleren.

2. in-action cocktails har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er in-action cocktails, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder in-action cocktails har udført.
in-action cocktails er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af in-action cocktails. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

Underleverandører
1. in-action cocktails er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Tvister, værneting og lovvalg
Enhver tvist eller uoverensstemmelse af hvilken som helst art, som opstår eller finder sted mellem parterne som følge af nærværende aftale eller i anledning af arrangementet, skal først forsøges løst via mediation. Hver af parterne kan anmode Foreningen for Mediation/Konfliktmægling, Ved Stranden 18, 1012 København K om at udmelde en mediator til at forlige sagen i overensstemmelse med Foreningen for Mediation/Konfliktmæglings regler. Såfremt tvisten ikke forliges ved mediation, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de civile domstole. I så tilfælde er in-action cocktails ApS værneting at anse som rette værneting. Dansk ret finder anvendelse.
________________________________________