Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser andre events


Gældende fra 1.12.2021

in-action.dks salgs- og leveringsbetingelser kan løbende ændres. Derfor er det vigtigt, at du altid gennemlæser vores betingelser, når du modtager en ordrebekræftelse fra os.

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren (herefter kaldet in-action.dk) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

Betingelserne gælder for bl.a. – men ikke begrænset til – fester, messer, konferencer, kundearrangementer, medarbejderarrangementer, indkøbsopgaver, konsulentydelser m.v.

Tilbud og ordreaftale

1. Tilbud er bindende for in-action.dk i 14 dage fra tilbuddets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

2. Aftale er indgået, når bestillerens skriftlige accept – herunder også pr. e-mail – er modtaget af in-action.dk


Pris

1. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er in-action.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på faktureringsdatoen gældende valutakurs i danske kroner. in-action.dk forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.


Levering

1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser på grund af force majeure således blandt andet men ikke udelukkende uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.v.

2. Ved disse forsinkelser er aftalen bindende, som om arrangementet er gennemført

3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af in-action.dk leveringsforpligtelser fordyres, er in-action.dk forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af in-action.dk beregnede merpris.

Betaling

1. Ved indgåelse af aftale faktureres 1. rate på 50 % af den samlede pris. 2. rate på 50 % af den samlede pris faktureres 14 dage før gennemførelse af 1. del af ordren. Hvis ordren accepteres mindre end 14 dage til afholdelse af 1. del af ordren faktureres hele beløbet ved accept af ordren.

2. Betaling sker senest på den dato, der på fakturaen angives som sidste rettidige betalingsdag.

3. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

4. Hvis beløbet ikke er indbetalt som aftalt har in-action.dk ret til at ophæve aftalen og samtidig pålægge bestilleren at betale faktiske omkostninger samt in-action.dks fortjeneste. En ophævelse af aftalen meddeles skriftligt til bestilleren.

Annulering

Hvis kunden efter accept af ordren annullerer denne gælder følgende betingelser:

1. Ved annullering af ordren op til 30 dage før gennemførelse af ordren betaler kunden 50% af den samlede ordres pris

2. Ved annullering senere end 14 dage før ordrens gennemførelse betaler kunden 100% af den samlede ordres pris

Ejendomsret, ophavsret m.v

1. Ophavsretten til de af in-action.dk udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører in-action.dk og må ikke uden in-action.dks godkendelse overlades til tredjemand jf. “Lov om ophavsret”.

Forsinkelse

1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

2. I tilfælde af at bestilleren nægter at modtage leverancen eller ikke har mulighed derfor, er in-action.dk berettiget til at hæve aftalen og kræve betaling som om arrangementet er gennemført

Mangler

1. in-action.dk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i digitale informationer og lignende.

2. Bestilleren er ansvarlig for straks – når bestilleren bliver opmærksom på mangler – at reklamere over mangler. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. in-action.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

3. in-action.dk hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer andet til leverancen.

Ansvar

1. in-action.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager In-action.dk sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren In-action.dk skadesløs for et sådant ansvar. in-action.dks erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endeligt bæres af bestilleren.

2. in-action.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er in-action.dks, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder in-action.dk har udført.

In-action.dk er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af In-action.dk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

Underleverandører

1. in-action.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Tvister, værneting og lovvalg

Enhver tvist eller uoverensstemmelse af hvilken som helst art, som opstår eller finder sted mellem parterne som følge af nærværende aftale eller i anledning af arrangementet, skal først forsøges løst via mediation. Hver af parterne kan anmode Foreningen for Mediation/Konfliktmægling, Ved Stranden 18, 1012 København K om at udmelde en mediator til at forlige sagen i overensstemmelse med Foreningen for Mediation/Konfliktmæglings regler. Såfremt tvisten ikke forliges ved mediation, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de civile domstole. I så tilfælde er in-action.dk a/s’ værneting at anse som rette værneting. Dansk ret finder anvendelse.